Na temelju odredbi Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 08/10)  Color trgovina d.o.o., Industrijska 42, Požega, OIB 44543107610 (u daljnjem tekstu: Priređivač), utvrđuje sljedeća

PRAVILA NAGRADNE IGRE
"Color trgovina nagrađuje vašu vjernost"

Članak 1.

Color trgovina d.o.o. (u daljnjem tekstu: Priređivač) Industrijska 42, Požega, OIB 44543107610, priređuje nagradnu igru pod nazivom "Color trgovina nagrađuje vašu vjernost" koja se provodi u prodajnim centrima Priređivača, a ovim pravilima uređuje način i uvjete sudjelovanja u nagradnoj igri, način izvlačenja dobitnika nagrade, rokove za ostvarivanje prava na nagradu i druga pitanja važna za priređivanje nagradne igre i sudjelovanje u njoj. Svrha priređivanja nagradne igre je promidžba Priređivača.

Članak 2.

Nagradna igra održava se u razdoblju od 2. svibnja do 30. lipnja 2017. godine, a odnosi se na otvorene prodajne centre Priređivača kako slijedi: u Požegi je to  u ulicama Industrijska 42 i Stjepana Radića 9, u Velikoj je to ulica Dr. Franje Tuđmana 32, u Pleternici je to ulica Trg Zrinskih i Frankopana 10, u Našicama u ulici Josipa Jurja Strossmayera 88 i u Splitu je to u ulici Solinska 84.

Članak 3.

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena prije početka nagradne igre na službenoj Internet  stranici Priređivača www.color-trgovina.com.

Članak 4.

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, koji u vrijeme trajanja nagradne igre ostvare kupnju proizvoda u iznosu većem od 1.000,00 kuna u prodajnim centrima Priređivača.
Za sudjelovanje u nagradnoj igri potrebno je ispravno popuniti osobnim podacima i podacima o računu kupon-karticu koju će svaki sudionik dobiti na blagajni prodajnog centra Priređivača, za kupnju iznad 1.000,00 kuna, te ga ubaciti u posebno označene nagradne kutije za izvlačenje koje se nalaze na informacijskom pultu u svakom prodajnom centru Priređivača.
Na kupon-kartici potrebno je navesti sljedeće osobne podatke: ime i prezime, datum rođenja, adresa, mjesto i poštanski broj, kontakt telefon i e-mail adresu te podatke o računu: broj i datum računa.
Sudionik ubacivanjem ispravno i potpuno ispunjenog kupona-kartice ulazi u završno nagradno izvlačenje koje će se održati po završetku nagradne igre iz članka 8. ovih Pravila.
Originalni račun, kao dokaz o kupovini, potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te na zahtjev Priređivača isti predočiti pri podizanju nagrade.
Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Svaki pojedini račun može biti iskorišten samo jedanput.
U slučaju da isti broj računa bude ponovno naveden na ponovljenom kuponu od strane iste ili druge osobe, bit će proglašen nevažećim.

Članak 5.

Nagradni fond sastoji se od glavne nagrade:

           Ukupna vrijednost: 4.999,00 kuna

i sporednih nagrada:

Ukupna vrijednost: 1.647,00 kuna

(uključen PDV)
Ukupna vrijednost 500,00 kuna

(uključen PDV)
Ukupna vrijednost: 1.996,00 kuna

Ukupna vrijednost: 299,00 kuna

(uključen PDV)
Ukupna vrijednost: 807,00 kuna

Ukupna vrijednost: 300,00 kuna

Ukupna vrijednost: 600,00 kuna

Ukupna vrijednost: 600,00 kuna

Ukupna maloprodajna vrijednost nagradnog fonda je 11.748,00 kuna. Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Hrvatskog crvenog križa.

Članak 6.

Posloprimci Priređivača kao ni članovi njihove uže obitelji ne mogu sudjelovati u nagradnoj igri niti biti dobitnici nagrade.

 

Članak 7.

Ostvarena nagrada ne može se mijenjati za novac, drugu robu ili uslugu.

Članak 8.

Javno izvlačenje glavne i sporednih nagrada održat će se 7. srpnja 2017. godine u 12:00 sati, u sjedištu Priređivača, na lokaciji u Požegi, Industrijska 42.
Izvlačenje će se odvijati manualnim putem, slučajnim odabirom iz ukupne mase primljenih, ispravno i potpuno popunjenih kupona-kartica. Slučajnim odabirom, između svih valjanih kupona-kartica pristiglih iz svih prodajnih centara Priređivača navedenih u članku 2. ovih Pravila, izvući će se 16 dobitnika nagrada.
Izvlačenje dobitnika moći će se pratiti putem live streaminga na „Facebook“ stranici Priređivača.
Svi zainteresirani sudionici imaju pravo prisustvovati javnom izvlačenju nagrada.
Ispravnost izvlačenja nadgledat će tročlana komisija koju imenuje Uprava društva, te o tijeku javnog izvlačenja voditi Zapisnik.
Članak 9.

Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim Pravilima. U slučaju da se njegov kupon proglasi nevažećim nagrada će biti podijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.
Imena svih dobitnika bit će objavljena isti dan, odmah nakon održanog javnog izvlačenja nagrada na internetskoj stranici  www.color-trgovina.com i „Facebook“ stranici Priređivača.
Dobitnici nagrada bit će obavješteni o dobivenoj nagradi telefonskim putem u roku od 2 dana od dana održavanja javnog izvlačenja nagrada odnosno pisanim putem u roku od 8 dana od dana javnog izvlačenja nagrada.
Članak 10.

Sudionici dobitnici nagrade sudjelovanjem u Nagradnoj igri pristaju na objavu svojih osobnih podataka i ovlašćuju Priređivača da koristi njihove osobne podatke i fotografije, bez prava na bilo kakvu naknadu, u svrhu javne objave rezultata Nagradne igre, kako prilikom dodjele nagrada, tako i u objavi reportaža ili sličnih materijala vezanih uz Nagradnu igru.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.
Članak 11.

Dobitnik glavne nagrade može odmah po završetku javnog izvlačenja nagrada preuzeti svoju nagradu u najbližem prodajnom centru Priređivača, a za preuzimanje sporednih nagrada potrebno je dogovoriti termin preuzimanja u najbližem prodajnom centru Priređivača.

Također, dobitnici svoje nagrade mogu podići u najbližim prodajnim centrima Priređivača, u roku od 30 dana od primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi. Ako dobitnici nagrade ne podignu u prethodno navedenom roku, Priređivač će ih ponovno u roku od osam dana od isteka roka za preuzimanje obavijestiti o dobitku, te će nagrade moći preuzeti u roku od 15 dana u najbližem prodajnom centru Priređivača. Ako dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu, a Priređivač će popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija.

Članak 12.

Dobitnik je dužan svoj identitet prilikom preuzimanja nagrade potvrditi osobnom iskaznicom odnosno ako je dobitnik maloljetan ili bez poslovne sposobnosti ili ograničene poslovne sposobnosti, osobnom iskaznicom zastupnika uz predočenje rodnog lista ili rješenja nadležnog tijela kojim je isti postavljen za skrbnika. Prigodom preuzimanja nagrade dobitnik nagrade ili njegov punomoćnik potpisati će potvrdu o preuzimanju nagrade.

Članak 13.

U trenutku preuzimanja nagrade ili pak istekom dodatnog roka za preuzimanje nagrade prestaju sve obveze i odgovornosti Priređivača prema dobitniku.

Članak 14.

Ako se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu s odredbama Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

Članak 15.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na Internet stranici www.color-trgovina.com. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

Članak 16.

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Preređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tom obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Požegi.

Članak 17.

Sudjelovanjem u nagradnoj igri svaki sudionik prihvaća sva prava i obveze utvrđene ovim Pravilima.

 

U Požegi, 13. travnja 2017. godine